Kurt

Antukový kurt je součástí areálu zimního stadionu v Rakovníku. Areál kurtu je oplocen a není možné na něj vstupovat bez vědomí obsluhy HC Rakovník, z.s. Je určen pouze pro sportování. Přednostně ho využívají hokejisté HC Rakovník, z.s. k udržení a posílení fyzické kondice. Ve volných hodinách je k dispozici pro veřejnost.  Děti do 10 let mají přístup pouze pod dozorem osoby starší 18let.

Zajistěte si včasnou rezervaci na tel. 724 937 638 nebo 313 517 234

Ceník

60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 180 min. 240 min.
200 Kč 250 Kč 300 Kč 350 Kč 400 Kč 450 Kč

Údržba kurtu:

 1. pokropit kurt
 2. usmykovat kurt sítí
 3. nalajnovat
 4. po skončení hry kurt opět pokropit a usmykovat

(Potřebné náčiní pro údržbu kurtu naleznete v buňce. Po skončení je nutné vrátit použité náčiní zpět do buňky.)

Pravidla pro využívání antukového kurtu

 1. Antukový kurt slouží přednostně pro cvičení hokejistů z HC Rakovník.
 2. Mimo využití kurtu hokejovými oddíly ho využívá za poplatek široká veřejnost. V případě objednávky volejte tel.: 724 937 638, 313 517 234.
 3. Antukové plochy slouží pouze pro sportování a je na ně možno vstupovat jen v odpovídající obuvi (ne kopačky).
 4. Vstup do areálu a na hřiště je na vlastní nebezpečí. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných zdraví škodlivých látek nemají do areálu a na hřiště přístup.
 5. V areálu je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, kouřit a poškozovat zařízení a vybavení hřiště. Případné škody způsobené nedodržováním provozních pravidel uhradí ten, kdo je způsobil.
 6. Psi a jiná zvířata nemají do areálu přístup.
 7. Děti do 10 let mají přístup do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich kázeň a bezpečnost.
 8. Jízda na kolech, koloběžkách, tříkolkách apod. není povolena. Kola je nutné odkládat mimo prostoru kurtu.
 9. Odpadky se ukládají pouze do odpadkových košů nebo kontejnerů.
 10. Všichni uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat výše uvedené zásady a respektovat pokyny zaměstnance HC. Za škody, úrazy a poranění způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu nenese HC žádnou odpovědnost.